Termat GDPR

Ne jemi të përkushtuar për të ruajtur privatësinë e vizitorëve dhe klientëve tanë të PINOKU.AL.

Kjo politikë zbatohet aty ku ne veprojmë si kontrollues i të dhënave në lidhje me të dhënat personale (në përputhje me Nenin 4 (1) GDPR) të mbledhur nga vizitorët dhe klientët tanë të Uebfaqes, kurdo dhe ku përcaktojmë qëllimet dhe mjetet e ruajtjes dhe / ose përpunimi i atyre të dhënave personale që do të mblidhen. Duke përdorur faqen tonë të internetit dhe duke rënë dakord për këtë politikë, ju pranoni përdorimin tonë të cookies në përputhje me kushtet e kësaj politike. Kur është e zbatueshme, kjo faqe në internet mund të përdorë gjithashtu një sistem kontrolli cookie që lejon përdoruesin të lejojë ose të mos lejojë përdorimin e cookies në kompjuterin / pajisjen e tyre. Për detaje të mëtejshme në lidhje me cookies, shikoni seksionin 6 të kësaj politike. Në këtë politikë, “ne”, “ne” dhe “tonë / tanë” i referohen kompanisë sonë.

1. Si i ruajmë dhe i përdorim të dhënat tuaja personale

Ruajtja dhe / ose përpunimi i të dhënave përmes faqes sonë të internetit dhe shërbimeve të softuerit bazohen në interesin tonë të ligjshëm (në përputhje me Nenin 6 (1) (f) GDPR) për të monitoruar dhe përmirësuar faqen tonë të internetit. Në lidhje me to, ne mund të ruajmë dhe / ose të përpunojmë të dhëna personale duke ndjekur dispozitat e Nenit. 13 (1) GDPR. Këto të dhëna mund të përfshijnë të dhëna në lidhje me përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit dhe shërbimeve të softuerit, si dhe në lidhje me shërbimet tona të ofruara në lidhje me to (“të dhënat e përdorimit”). Të dhënat e përdorimit mund të përfshijnë adresën tuaj IP, vendndodhjen gjeografike, llojin dhe versionin e shfletuesit, sistemin operativ, kohëzgjatjen e vizitës dhe shtigjet e navigimit në uebfaqe, si dhe informacione në lidhje me kohën dhe frekuencën. Këto të dhëna përdorimi mund të ruhen dhe / ose të përpunohen për qëllime të analizimit të përdorimit të faqes së internetit dhe shërbimeve të saj. Këto të dhëna mund të përfshijnë gjithashtu të dhëna që ju na siguroni për qëllimin e pajtimit në njoftimet me email dhe / ose gazetat (“të dhënat e njoftimit”). Të dhënat e njoftimit mund të ruhen dhe / ose të përpunohen për qëllime të dërgimit të njoftimeve përkatëse dhe / ose gazetave që keni rënë dakord të merrni duke siguruar të dhënat tuaja për të. Këto të dhëna mund të përfshijnë gjithashtu të dhëna të ngarkuara / dërguara në llogarinë tuaj (“të dhënat e llogarisë”) përmes veprimit tuaj proaktiv të paraqitjes së këtyre të dhënave në bazën tonë të të dhënave. Të dhënat e llogarisë mund të përfshijnë të dhënat tuaja personale si emrin dhe adresën tuaj të postës elektronike, të dhënat tuaja të lindjes, numrin tuaj të telefonit dhe çdo të dhënë tjetër që lidhet ngushtë me personin tuaj. Të dhënat e llogarisë mund të ruhen dhe / ose të përpunohen për qëllime të funksionimit të faqes sonë të internetit, ofrimit të shërbimeve tona, garantimit të sigurisë së faqes në internet dhe shërbimeve, ruajtjen e rezervave të bazave të të dhënave tona dhe komunikimin me ju. Ne i ruajmë dhe / ose përpunojmë këto të dhëna për shkak të interesit tonë në administrimin e faqes sonë të internetit dhe biznesit tonë, si dhe në vlerësimin cilësor të të dhënave për të monitoruar dhe përmirësuar shërbimet tona në lidhje me nevojat e klientëve tanë. Ne më tej mund të ruajmë dhe mbledhim informacionin që përmbahet në një hetim që na paraqisni në lidhje me shërbimet tona (“të dhëna të hetimit”), si dhe të dhëna në lidhje me komunikimin e filluar nga akti juaj proaktiv i transferimit të një mesazhi tek ne (“të dhëna të korrespondencës”) . Të dy grupet e të dhënave mund të përfshijnë çdo formë të përmbajtjes së komunikimit dhe metadata të shoqëruara me këtë komunikim. Të dy, të dhënat e hetimit dhe të dhënat e korrespondencës mund të ruhen dhe / ose të përpunohen për qëllime të ofrimit të shërbimeve të caktuara që lidhen me ne, si dhe për të kryer marketing. Ne gjithashtu mund të ruajmë dhe mbledhim të dhëna që ju jepni gjatë përdorimit të shërbimeve tona (“të dhënat e shërbimit”). Të dhënat e shërbimit mund të ruhen dhe / ose të përdoren për qëllime të sigurimit të cilësisë dhe funksionimit të duhur të faqes sonë të internetit dhe softuerit tonë. Kudo që informacioni i pagesës është i nevojshëm dhe i siguruar nga ju, ne mund të ruajmë të dhënat e parashikuara gjatë gjithë transaksionit të pagesës (“të dhënat e transaksionit”). Të dhënat e transaksionit mund të ruhen dhe / ose të përpunohen për të siguruar pagesa dhe identitetin tuaj në lidhje me pagesa të tilla.

2. Sigurimi i të dhënave personale për të tjerët

Ne mund t’i zbulojmë ndonjë nga të dhënat e lartpërmendura cilitdo anëtar të kompanisë sonë në përputhje me Nenin 13 (1) (e) GDPR për aq sa është e nevojshme për qëllimet dhe mbi bazat ligjore, të përcaktuara në këtë politikë. Ne mund të zbulojmë ndonjë nga të dhënat e sipërpërmendura për siguruesit tanë dhe / ose këshilltarët profesionistë për aq sa është e nevojshme në mënyrë të arsyeshme për qëllimet e marrjes ose ruajtjes së mbulimit të sigurimit, menaxhimin e rreziqeve, marrjen e këshillave profesionale, ose krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore qoftë në procedurë gjyqësore apo në një procedurë administrative ose jashtëgjyqësore. Përveç zbulimit të të dhënave personale të përcaktuara këtu, ne mund të zbulojmë të dhënat tuaja personale kur një zbulim i tillë është i nevojshëm për respektimin e një detyrimi ligjor të cilit i nënshtrohemi, ose për të mbrojtur interesat tuaja si person fizik ose interesat e një person tjetër fizik. Ne gjithashtu mund të zbulojmë të dhënat tuaja personale kur një zbulim i tillë është i nevojshëm në lidhje me çështjet gjyqësore qoftë në procedurat gjyqësore ose në një procedurë administrative ose jashtëgjyqësore. Në çdo rast në të cilin zbulohen të dhënat personale, ne garantojmë të ndjekim të gjitha dispozitat e bëra sipas neneve 13 (1) (e) dhe 14 (1) (e) GDPR.

3. Ruajtja dhe fshirja e të dhënave personale

Të gjitha të dhënat personale që ne i ruajmë dhe / ose përpunojmë për ndonjë qëllim ose qëllim të përmendur këtu nuk do të mbahen më gjatë sesa është e nevojshme për atë ose ato qëllime. Të gjitha të dhënat e mbledhura dhe të ruajtura për qëllimet e përmendura në nënparagrafin 1. të kësaj politike do të ruhen për një periudhë prej 90 ditësh pas datës në të cilën faqja e internetit dhe përmbajtja e saj shikohen nga kompjuteri juaj personal / pajisja mobile dhe kur sigurohet informacioni i zbatueshëm përmes aktit tuaj proaktiv të dorëzimit të të dhënave të tilla në bazën tonë të të dhënave. Pavarësisht nga periudha e përcaktuar më sipër, ne pranojmë që në raste të caktuara (të tilla si në rastin e p.sh. zbulimi për shkak të çështjeve gjyqësore) nuk është e mundur që ne të përcaktojmë paraprakisht periudhat për të cilat do të ruhen të dhënat tuaja personale.

4. Të drejtat tuaja

Ju në çdo moment të caktuar mund të na udhëzoni të ju japim çdo informacion personal që kemi në lidhje me ju; sigurimi i një informacioni të tillë do t’i nënshtrohet dhënies së provave të përshtatshme dhe të mjaftueshme të identitetit tuaj. Si provë e mjaftueshme dhe e përshtatshme, ne pranojmë një kopje të kartës tuaj të identitetit, ose pasaportës tuaj, shoqëruar me një faturë të shërbimeve që tregon adresën tuaj të tanishme të banimit. Ne mund të mbajmë informacionin personal që ju kërkoni në masën e lejuar me ligj. Ju mund të na udhëzoni në çdo kohë që të mos përpunojmë informacionin tuaj personal për qëllime marketingu. Ne do të përdorim informacionin tuaj personal për qëllime të marketingut vetëm nëse shprehimisht pajtohemi për përdorimin tonë të informacionit tuaj personal për qëllime të marketingut. Të drejtat tuaja kryesore sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave do të mbeten të paprekura nga dispozitat e përfshira këtu. Në respekt të tij, ne garantojmë që të kemi kujdes për të drejtat tuaja kryesore në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (https://gdpr-info.eu/), më kryesorja, por jo rregulluar përfundimisht në Kapitullin 3 GDPR. Ju mund të ushtroni ndonjë, ose të gjitha këto të drejta në lidhje me ruajtjen dhe / ose përpunimin e të dhënave tuaja personale me anë të një njoftimi me shkrim në faqen e internetit të kompanisë sonë.

SHOPPING CART

close